Pracovnělékařské služby

Pracovnělékařské služby podle zákona 373/2011 o specifických zdravotních službách. Komentář a některé souvislosti.

Závodní péče se již nejmenuje závodní, ale pracovnělékařské ( pracovně lékařské ) služby. Závodní lékař je pracovní lékař (?)
Článek je pouze částečným komentářem. Přesně je nutno vycházet z úplné dikce zákona. Přináší více administrativní práce a více nákladů pro všechny.
Prováděcí právní předpis k datu zpracování tématu není k dispozici – ty budou konkretizovat pracovnělékařskou péči.

Přechodné období. Pracovnělékařské služby lze poskytovat podle dosavadní legislativní úpravy nejdéle 1 rok od nabytí účinnosti tohoto zákona. Přechodné období neplatí na všechna ustanovení zákona. Například pro hrazení služeb.

Pracovnělékařské služby může poskytovat
1. Poskytovatel v oboru všeobecné praktické lékařství – „ obvodní lékař „ , nebo
2. Poskytovatel v oboru pracovní lékařství, „ závodní lékař „

Za zabezpečení pracovnělékařských služeb je odpovědný zaměstnavatel.

Každý zaměstnavatel musí mít uzavřenu písemnou smlouvu (nebo více smluv) na poskytování pracovnělékařských služeb, nebo na poskytování části služeb, například pro provádění lékařských prohlídek.

Tedy zaměstnavatel může mít více lékařů se smluvním stavu, kteří řeší různé části pracovnělékařské péče.

Smlouvu zaměstnavatel nemusí mít s jednotlivými praktickými lékaři při provádění prohlídek v kategorii I. ( Někteří zaměstnavatelé mají větší množství pracovníků zařazených do kategorie I – není nutné mít pro účel prevence smlouvu s desítkami obvodních lékařů )

Zaměstnanec je povinen podrobit se vyšetření – klinickému, a v případě potřeby dalšímu vyšetření ( laboratorní, specializované vyšetření ), které vyplývá z dikce zákona. Je povinen sdělit adresu svého praktického lékaře a dalších lékařů kde je léčen. Sdělit všechny údaje mající souvislost s ochranou zdraví při práci.

Co musí poskytovatel pracovnělékařských služeb ( „ závodní lékař ).

1. informovat zaměstnance o možném vlivu pracovních podmínek na jeho zdraví
2. informovat zaměstnavatele o možném vlivu pracovních podmínek na zdravotní stav zaměstnanců
3. vykonávat pravidelný dohled na pracovištích
4. oznamovat zaměstnavateli zjištění závažných skutečností
5. podat podnět kontrolním orgánům v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci …
6. vést dokumentaci o pracovnělékařských službách prováděných pro zaměstnavatele, záznamy o provádění dohledu na pracovišti zaměstnavatele, o poradenství poskytnutém zaměstnavateli a jiné obdobné záznamy o činnostech
7. požadovat po zaměstnavateli zajištění měření, popřípadě expertizy, a to za účelem analýzy pracovních podmínek, pracovního prostředí a odezvy organismu zaměstnanců, včetně výsledků kategorizace zdravotních rizik
8. pokud má podezření, že došlo k takové změně pracovních podmínek, která negativně ovlivňuje nebo by mohla ovlivnit zdraví zaměstnanců.
9. Zaměstnavatel je povinen měření nebo expertizy požadované poskytovatelem podle věty první zajistit.

Závodní péče není od 1.4.2012 hrazena ze zdravotního pojištění. Znamená to, že nic v souvislosti s výkony souvisejících s prohlídkami zaměstnanců, práci pro podnik nelze účtovat zdravotní pojišťovně. Týká se to klinických, laboratorních vyšetření, odborných vyšetření a to i vyšetření, které určil orgán ochrany veřejného zdraví – hygiena. Pokud toto bude lékař účtovat zaměstnavateli – vyšetření bude muset zaplatit sám.

Veškerou pracovnělékařskou péči tedy hradí zaměstnavatelé. Vstupní prohlídky může hradit budoucí zaměstnanec (Vyšetření je nutno provést před nástupem do práce – není zaměstnancem )

Pracovnělékářské služby hradí „ ten kdo žádá „. Jsou možné dva způsoby
Smluvním vztahem lékař – zaměstnavatel
Za vyšetření zaplatí zaměstnanec, s tím, že se následně se zaměstnavatelem vyrovnají

Zaměstnavatel nehradí služby související s posuzováním, léčením nemocí z povolání.

Vstupní prohlídku může provést
Poskytovatel pracovnělékařské péče ( závodní lékař ) nebo praktický lékař u prací zařazených do kategorie I ( není nutno mít smlouvu )
U všech dalších kategorii jenom poskytovatel pracovnělékařské péče ( závodní lékař )

Vstupní prohlídku nutno provést před nástupem do zaměstnání. Do provedení vyšetření a vystavení posudku je uchazeč o práci nezpůsobilý pro požadovanou práci.

Vstupní prohlídku hradí uchazeč o práci. Zaměstnavatel jenom za určitých podmínek


Posuzování v pracovnělékařské činnosti
Lékař, který posouzení provedl a vyhotovil posudek, vychází z třech zdrojů ( musí být součástí zdravotní dokumentace )
1.žádost zaměstnavatele s popisem práce
2.výpis od registrujícího lékaře
3.svůj posudek.

Informace od zaměstnavatele musí obsahovat ( součást žádosti o vyšetření )
• údaje o druhu práce – například „ zámečník „
• riziku ( vyplývá z kategorizace práce, nebo lze popsat např. hluk kategorie III )
• režimu práce ( například směnný provoz, trvale noční směny )
• pracovních podmínkách, ke kterým je posouzení zaměstnance požadováno ( například práce dětmi, práce v epidemiologicky významném riziku )

Posudek je možné vydat na základě zhodnocení
zdravotní náročnosti pro výkon práce,
podmínek, za kterých je práce vykonávána
nároků práce na zdraví posuzovaného


Další podklad pro posudek je výpis ze zdravotnické dokumentace vedené o posuzované osobě jejím registrujícím praktickým lékařem. Praktický lékař bude pravděpodobně požadovat platbu za výpis. Ta se bude pohybovat do 200 Kč. Tato platba je součástí nákladů na zabezpečení pracovnělékařské péče. Proto by ji měl zaměstnavatel zaměstnanci proplatit.

Podkladem pro posudek je výsledek lékařské prohlídky a dalších potřebných odborných vyšetření.
Posudek musí mít zákonem upravenou formu, tedy kartičky nebo formuláře neodpovídající zákonné úpravě nejsou platné.

Posudek pracovnělékařské péče musí být prokazatelně doručen zaměstnanci a zaměstnavateli.
Prokazatelným předáním se rozumí jeho převzetí
1.osobně
• Zaměstnanec podepíše převzetí posudku ( datum podpis )
• Za zaměstnavatele je oprávněna převzít posudek jím pověřená osoba. Pověřenou osobou může být zaměstnanec. Forma zplnomocnění musí mít písemnou formu . Lze to vyřešit tak, že zplnomocnění k převzetí je součástí žádosti o vyšetření. Na zplnomocnění musí být uvedeno číslo dokladu totožnosti + datum převzetí
2.poštou, – zaslání s doručenkou
3.elektronickým doručením opatřeným elektronickým podpisem do schránky uvedené osobou, které se má doručovat

Posudek musí obsahovat
• jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození posuzované osoby
• identifikační údaje zaměstnavatele – název, adresu, identifikační číslo
• identifikační údaje poskytovatele, který posudek vydal (název, adresa, IČ)
• razítko, podpis a jméno a příjmení lékaře, který posudek podepsal
• údaje o pracovním zařazení posuzované osoby, druhu práce, a případných rizicích
• posudkový závěr (tedy způsobilý, nezpůsobilý, způsobilý s omezením)
• poučení o možnosti podat návrh na přezkoumání (tedy, uvedení, že proti posudku se lze odvolat ve lhůtě deseti dnů od jeho doručení k poskytovateli, který jej vydal)
• datum vydání posudku.

Související články
Kategorizace práce

Pracovnělékařskou činnost lze zabezpečit u nás. Telefon 604 814 051. ( zdrav.servis@seznam.cz)