Kategorizace práce

Kategorizace práce

Každá práce má své specifické faktory, které negativně ovlivňují zdraví. Některé z nich ovlivňují zdraví významně, jiné méně.
Kategorizace prací vyjadřuje souhrnné ( faktorů je moc, a u různých prací jsou různá rizika ) hodnocení úrovně zátěže faktory které jsou rozhodující ( část z nich vedou vždy k poškození zdraví, jiné jsou podružnými ) ze zdravotního hlediska pro ovlivnění zdraví.

Kategorizaci práce předchází analýza výskytu ( jsou ? ) a významnosti ( jak jsou velké ? ) faktorů, které mohou negativně ovlivnit zdraví.

Každý zaměstnavatel je ze zákona povinen pracovní rizika vyhledávat ( jsou ? ) a následně měřit identifikována rizika.Povinnost kategorizovat práci mají všichni. Tedy
1. Zaměstnavatel nebo
2. Kdo vykonává práci sám ( OSVČ. § 43 zákona č. 258/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů).

Zařadit práci do kategorie může zaměstnavatel
• Sám ( pokud ví postup a jde o firmu s malým počtem zaměstnanců )
• Obrátí se na další osobu ( „ závodní lékař“, BOZP )

Pro účely kategorizace měření provádí akreditovaná osoba, autorizovaná osoba pro příslušné měření.

Základní legislativa, která upřesňuje tuto problematiku je vyhláška č.432/2003 Sb., „ kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli „.

Další legislativa související s kategorizací práce a ochranou zdraví
Základní právní předpisy:
– zákon č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
– zákon č.262/2006 Sb., zákoník práce
– zákon č.309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištěn dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)
-zákon 373/2011 o specifických zdravotních službách.

Prováděcí předpisy:
– nařízení vlády č.148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku Vibrací
– nařízení vlády č. 480/2000 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím zářením
– vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky zařazování prací do kategorií limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli
– nařízení vlády č.178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, ve znění pozdějších předpisů (novela č.523/2002 Sb., novel č.441/2004 Sb.)
– vyhláška č.288/2003 Sb., kterou se stanoví práce a pracoviště zakázané těhotným ženám, kojícím ženám a matkám do konce devátého měsíce po porodu a mladistvým, a podmínky, za nichž mohou mladiství tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání


Při hodnocení zdravotních rizik, se posuzuje výskyt a míra působení 13 faktorů pracovních podmínek. Jde o následovné rizikové faktory.

1. Prach
2. Chemické škodliviny
3. Hluk
4. Vibrace
5. Neionizující záření a elektromagnetické pole
6. Fyzická zátěž
7. Pracovní poloha
8. Zátěž teplem
9. Zátěž chladem
10. Psychická zátěž
11. Zraková zátěž
12. Biologické činitele
13. Práce ve zvýšeném tlaku vzduchu

Analýza přítomnosti, následně stanovení míry ( intenzity ) uvedených rizik je podkladem pro zařazení do „ kategorii „.
Ve smyslu §37 odst.1 zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů, se práce podle míry výskytu faktorů a jejich rizikovosti pro zdraví zařazují do čtyř kategorií:


1. kategorie první – práce, při nichž podle současného poznání není pravděpodobný nepříznivý vliv na zdraví
2. kategorie druhá – práce, při nichž lze podle současné úrovně poznání výjimečně očekávat u vnímavých jedinců nepříznivý vliv na zdraví, hygienické limity nejsou překračovány
3. kategorie třetí – hygienické limity jsou překračovány, opakovaně se vyskytují nemoci z povolání
4. kategorie čtvrtá – vysoké riziko ohrožení zdraví, které není možno vyloučit ani při používání dostupných a použitelných ochranných opatření


Návrh na zařazení zaměstnavatel předkládá OOVZ ( orgán ochrany veřejného zdraví – hygieně ) Návrh musí obsahovat náležité požadované údaje.

OOVZ jej buď schválí nebo navrhne jeho přehodnocení.
O výsledku kategorizace prací je dle zákona potřeba informovat zaměstnance.

Výsledky kategorizace prací jsou podkladem pro opatření k omezení rizik práce – k snaze o zabránění či alespoň snížení pravděpodobnosti poškození zdraví – vzniku ohrožení, nebo nemoci z povolání

Jde o stanovení
• Minimálního obsahu preventivních prohlídek ( co se bude vyšetřovat )
• Stanovení frekvence preventivních prohlídek ( jak často se budou zaměstnanci vyšetřovat )
• Stanovení frekvence hodnocení přítomnosti a hodnocení intenzity působení rizikových faktorů ( měření )
• Stanovení dalších opatření k ochraně zdraví a to
o Technických opatření
o Organizačních opatření
o Náhradní opatření – OOPP


Tak jak u všeho – za nezpracování stát hrozí sankcemi dosahujících desítky tisíc korun.
Kontakt – pokud chcete zpracovat kategorizaci. Telefon 604 814 051 E mail zdrav.servis@seznam.cz.