Práceneschopenka

PNka, práceneschopenka, práce neschopenka, či jednoduše neschopenka –  je  listina,  která dokládá, že  pojištěná osoba trpí onemocněním ( úrazem ai ), které  ji  omezuje  tak, že není  schopna dočasně  vykonávat  dosavadní zaměstnání, za  podmínek uložené  legislativou.

PNka   dává pacientovi určitá práva, zároveň ukládá i povinnosti, které musí  pacient plnit.  Při jejich nedodržení  hrozí sankce.

Formulář PNky má 5 dílů.
Oznam okresní správě sociálního zabezpečení o začátku PN
Oznam zaměstnavateli o začátku PN
Předávací část, kterou  po  21 dnech trvání PN  zaměstnavatel předává  okresní správě sociálního zabezpečení o  trvání PN
Oznam o ukončení  PN okresní správě sociálního zabezpečení
Oznam o ukončení PN určený zaměstnavateli.

Na  formuláři  PNky  je několik údajů – náležitostí,  které musí být  správně vyplněny.

Dbejte  o správnou  informaci  ohledně  bydliště!  Nejde o bydliště uvedené v občance, ale  o místo, kde budete pobývat.  Tedy léčit  se můžete i u matky,   otce, přítele. Nutno ale uvést jejich adresu, včetně   jejich  jména – resp  jména  na  zvonku, kde se budete léčit ! Uveďte  event i patro bytu.
Pokud  provede zaměstnavatel  kontrolu  na jiné adrese a vy tam nebudete – následuje  správné řízení a pravděpodobně sankce a  vy můžete přijít  o peníze.
Po celou  dobu  musíte  na této adrese pobývat.
Pokud chcete změnit  místo – adresu – kde se budete léčit –  je nutno  hlásit lékaři. Ten (  podle místa kde  chcete pokračovat v PN )  tuto informaci předá hlášením Okresní správě sociálního zařízení.
Všechny tyto  změny  se musí  hlásit 1- 2 dny dopředu !
Adresu si po vypsání PNky  sami zkontrolujte !  Vyhnete  se  event. komplikacím.

Důležitou informací  je přesný název  a adresu zaměstnavatele.  Často  se setkávám  s tím,  že  pacient neví kde pracuje.  PNku nelze vypsat.  – resp.  když  by se vypsala, nedostanete peníze.

Epizoda z praxe.  Vypíšeme PN. Kde budete pobývat? U matky.  Kde bydlí?  Vedle Shontala.  Adresa?  Jak je šental,  tak druhý vchod.  Přesnou adresu. No nad ní bydlí T …..  Dobře. A teď název zaměstnavatele.   Vybor  Vítkovice. Přesně.  U starého B……. A  co děláte? Co přijde.

Zaměstnavatel a PNka
Lékař nesmí uvést diagnózu, pro kterou je pacient PN .
Lékař  je povinen sdělit zaměstnavateli na jeho žádost místo pobytu a rozsah a dobu povolených vycházek.  Tyto údaje musí poskytnout  na žádost zaměstnavatele po celou  dobu PN.
Zaměstnavatel může  provádět kontroly dodržování  léčebného režimu prvních  21 dnů.
Zaměstnavatel může požádat o kontrolu dodržování léčebného režimu OSSZ.

PNka se vystavuje osobám
Při nemoci a úrazu
Při  hospitalizaci  nebo lázeňské léčbě  z důvodu nemoci
Doprovodu  nezletilého dítěte přijatého k hospitalizaci (pokud není na mateřské dovolené)
Pokud  k práci potřebuje ortopedickou pomůcku a ta byla  odcizena,  ztracena, nebo  je nefunkční   
Osoby,  s nárokem  na peněžitou pomoc v mateřství, ale pro  nemoc nejsou schopny pečovat o dítě
Od počátku šestého týdne před očekávaným dnem porodu u žen ženy, které na peněžitou pomoc v mateřství nárok nemají

Kdo vystavuje, kontroluje a ukončuje  práceneschopenku ?
Práceneschopenku vystavuje ošetřující  lékař, který léčí pacienta pro určité onemocnění  či stav  omezující  schopnost pracovat.   Jde   o lékaře, který  nemoc  ( stav )  zjistil –  tím je ošetřující lékař.
Ošetřující  lékař není  praktický lékař, ale  každý lékař, který léčí pacienta pro určité  onemocnění.  Tedy  chirurg pro  chirurgické onemocnění,  kardiolog  pro kardiologické onemocnění, psychiatr pro  psychiatrické onemocnění.  jiný lékař pro jiné onemocnění.
Tedy  pokud  máte  zlomenou  nohu,  PNku vystaví chirurg, taky si  pozve nemocného  na  kontrolu. A léčí  do doby  zhojení, nebo předání jinému lékaři. Například na rehabilitaci.
Výjimku tvoří lékař pohotovostní služby. Ten PNku nevypisuje, ale předává pacientka k dalšímu ošetření –  buď praktickému lékaři, nebo odbornému lékaři.   PNku vypiše ten, který se stane ošetřujícím lékařem pro danou nemoc,  úraz…
V případě lázeňské léčby je to však lázeňský lékař a v případě přijetí jako doprovodu nezletilého dítěte lékař ošetřující dítě a to dnem nástupu  do zdravotnického zařízení ( pokud již není PNka vypsána z jiného důvodu )


Začátek PN lze vypsat  3 dny zpětně. 
Začátek PN nelze  vypsat dopředu. 
PN nelze  ukončit zpětně.
PN lze  ukončit maximálně 3 dny dopředu.

PNku nelze vydat u
Hospitalizace, či léčbě z kosmetických a estetických důvodů 
Ošetřování v nočním sanatoriu (zařízení, které poskytuje zdravotní péči  mimo  pracovní dobu).
Některých  jiných situacích.

Situace z praxe.
Pacientka  ošetřená na chirurgii pro  zlomeninu kotníku přichází na další den   s evidentní bolestí,  zasádrovanou dolní končetinou,  o  2 podpažních  berlích za  praktickým lékařem k „ vystavení PNky !  Samozřejmě –  ve větru a dešti, když  si předtím než vešla do ordinace   odčekala 30 minut  v čekárně. Jde o špatný postup.  PNku měl vypsat chirurg.  Vzhledem k tomu, že platí to  co bylo napsáno výše ( a bude níže .   PN  jsem vypsal  já.  Bylo by  nekorektní postupovat jinak.

Dočasná pracovní neschopnost začíná dnem, kdy ji ošetřující lékař zjistil.  Zpětně lze vypsat PNku   – 3  dny.  Delší období než 3 dny  lze uznat  jenom  na základě souhlasu Okresní správy sociálního zabezpečení  ( posudkového lékaře ) , po předchozím podání žádosti lékaře se zdůvodněním proč tak žádáme  a  event  doložením dokladů – například ošetření a podobně.


Vycházky.
Na poskytnutí vycházek  „ není nárok“. Rozhoduje o nich lékař  s přihlédnutím k zdravotnímu stavu a dalším  okolnostem.
Dle součastné legislativy  je maximální  doby vycházek 6 hodin, ve výjimečných případech 24 hodin.
Do 6 hodin  rozhoduje ošetřujcí lékař. ( Okresní správa a posudkový lékař  s tím nic nemá ! )
Vycházky může lékař vypsat mezi  7 –  19 hodinou.
24 hodinové vycházky lze poskytnout na základě žádosti lékaře  a  rozhoduje  o nich posudkový lékař. Je  určena pro pacienty s onkologickým onemocněním, psychiatrickými nemocemi  podobě.

Každá změna  vycházek musí být  hlášena !!  a oznamována  Okresní správě sociálního zabezpečení  ! Hlášení musí být provedeno dopředu, tedy ne  zpětně.
To že má pacient vycházky neznamená, že musí jít v uvedené době ven. Jde o možnost volby.
Pacient  v době mimo vycházek musí  být na adrese kterou  uvedl lékaři a  je  zapsána  na PNce.   Výjimkou je návštěva u lékaře na ošetření.

Na druhé straně – nevidím důvod, aby  nemohl mít pacient ( pacientka ) vypsány vycházky i u onemocnění, kdy na  „ první pohled „  jsou nevhodné.

Příklady  z praxe: 
Pacientka 44 let,  bydlící sama,  byla uznána PN  infekční onemocnění . Přes to, že  šlo o „ infekci „   vypsal jsem i  vycházky.  Ne z důvodu, aby  v teplotách  40 stupňů  a bolesti  svalů a celého  „človka„  se nutila chodit ven.  Důvod  byl  zcela jiný. Pacientka  si musí nakoupit. Být týden zavřený v bytě  sám 7 dnů  a držet dietu, nepovažuji za optimální řešení.
Pacientka 30 let. Samoživitelka,  rozvedená,  starající se o 2 děti, které navštěvuji školku.  Opět PN pro  zánět horních dýchacích cest.  Vypsal  jsem vycházky  v dopoledních hodinách a  odpoledních  hodinách. Důvod – musí zavést děti do školky a vyzvednout je.
Pacient 56 let. Epizoda je  z dávnějších dob.  Operován pro kýlu.  Při rozhodování o vycházkách měl na mne  žádost:  Pane doktore – žiji  sám. Nepotřebuji celý den nikde chodit. Nakoupeno mám.  Mám ale netypickou žádost.  Strašně  rád bych si zašel do  divadla.  Určitě  tím nezhorším hojení pooperační rány.  Vycházky ale potřebuji  mezi 19 – 20 hodinou. Lze  to zařídit?  Podotýkám  že dosud  jsem  práceneschopenku neměl  20 let. Požádali jsme  proto o tuto dobu vycházek.  Co myslíte – dostal je nebo ne?

Ještě k změně místa pobytu po dobu  PN
Změnu pobytu během PN povoluje ošetřující lékař.  V rozhodování   je  důležité, jaké máte onemocnění  a léčebný režim.  Změnu  pobytu lze bez problémů vždy  povolit, pokud  to  dovoluje  léčebný režim.
Nesmíte zapomenout dopředu  vše oznámit  zaměstnavateli  v prvních  21 dnech,  v následném období pak lékaři, který   vše oznámí  OSSZ.   
Pozor. Oznámení musí být písemné nebo jinak prokazatelně doručené. Tedy ne telefonem, nebo  vzkazem spolupracovníka.   Nutno písemně, na doručenku, nebo emailem, podepsaným elektronicky.
Mimochodem –  to platí  pro každou  činnost  s úřady, zaměstnavatelem !!
Jak  bylo uvedeno, změnu místa pobytu v období léčby se může  provést přes ošetřujícího lékaře ( ten který vede PNku ) nebo – pokud chceme vzdálené místo –  například  pobyt v cizině,  nebo vzdáleném místě  od dosavadního  , může ošetřující lékař takovouto změnu povolit jen po předchozím písemném souhlasu příslušného orgánu nemocenského pojištění.
O tento se musí žádat  u správy sociálního zabezpečení.

Pokud onemocníte v ochranné lhůtě, máte nárok na  PN ( pokud  je indikovaná )
Ochranná doba je 7 dnů.

Dočasná pracovní neschopnost  pokračuje i tehdy, pokud v průběhu ní pacient ukončil pracovní poměr.

Každý může  pracovat ve více zaměstnáních
V každém může mít smlouvu a odvádět pojistné.
Pokud pak pacient onemocní,   je možné vypsat PNku jenom na jedno zaměstnání –  v druhém může  v práci pokračovat.   Nemocenské dávky nebo náhrada mzdy (vyplácená zaměstnavatelem) nahrazují příjem ze zaměstnání.

Během pracovní neschopnosti proto nemocný nesmí vykonávat práci, z níž tyto dávky dostává. Nic však nebrání vykonávat další práci, musí ale  splnit podmínky  dodržení léčebného režimu  

Například.  Pacient  pracuje  v restauraci jako kuchař a   zároveň doma  jako programátor.  Onemocnění na  banální  průjmové onemocnění,  ( nebo  se prokáže pozitivita nosičství   ve stolici ).  Do práce   v restauraci nesmí. Doma programovat může.   Jde sice  o  vzácnou náhodu (  většina  pacientů by měla  vypsanou PNku na obě zaměstnání ) , ale  je možná.  Tedy pacient  je schopen pro jednou práci, ale  neschopen pro jinou práci.    Event. kontrola  dodržování léčebného režimu pak musí akceptovat uvedenou  skutečnost.

Pro každou činnost se tedy pracovní neschopnost posuzuje samostatně – pokud má například pacientka zlomenou nohu, může vykonávat zaměstnání manažerky, ale ne uklízečky.
Léčebný režim stanoví ošetřující lékař při rozhodnutí o vzniku pracovní neschopnosti. Jestli při výkonu jiné práce nebudete léčebný režim porušovat, pak jiné zaměstnání vykonávat můžete.

Rozdíl mezi nemocenskou  a náhradou mzdy
Náhrada mzdy je vyplácena zaměstnavatelem a náleží po dobu od 3. kalendářního dne dočasné pracovní neschopnosti do 21. kalendářního dne dočasné pracovní neschopnosti.
Nemocenské je vypláceno Českou správou sociálního zabezpečení od 21. kalendářního dne dočasné pracovní neschopnosti.

PNka  a  Úřad práce.
Pacienti evidovaní  na Úřadu práce si musí  plnit tzv „ povinnosti uchazeče o zaměstnání

K těmto povinnostem kromě jiného  patří  :
• navštěvovat úřad práce v určených termínech
• projednávat event návrhy na zaměstnání
• další povinnosti


V tomto případě  se nevypisuje formulář PN. Ověřuje  a potvrzuje se ale  formulář , který dostanete na  úřadě práce.
Vzniká  otázka.  Která onemocnění brání navštívit úřad práce  v určeném  termínu?

Na tuto otázku bych nechal odpovědět čitatele  tohoto příspěvku.
• Je to pacient  navštěvující rehabilitaci pro bolesti páteře?  Ten kdo má zlomenou ruku?  Pacient propuštěn z nemocnice? 
• Pacient  s angínou? Zlomeninou dolní končetiny?

Navštěvovat, event projednat navrhovanou práci je  schopno 90 a více % všech  uchazečů.
Pozor! Nejde o bezprostřední nástup do práce, ale  o  projednání vhodnosti navrhované práce.

Anebo jinak – pokud jste schopni přijít  na  Úřad práce –  z velkou pravděpodobností  PNku nepotřebujete!

Pokud máte PNku vypsanou – tak na UP  nechoďte –   po dobu PN  s ním nemáte nic  společného !
Buďte doma, a  dodržujte léčebný režim!

Pokračování PN. 
Pokud  vám byla  dnes ukončená PN  například pro angínu a  vy  následující den   opět onemocníte na jinou  diagnozu  –  vznikne opět další PN   a tato  se považuje za pokračování předcházející.


Co dělat když ..  doktor  odmítne  vypsat PN
Rozhodnutí lékaře o PN ( nevystavená PNka ) nemá odkladný účinek.  Znamená to, že rozhodnutí musí být respektováno. Jste práce schopen.  S tím souvisí další  právní věci. Např  absence  v práci.  
Máte nárok na odvolání proti rozhodnutí lékaře
Tato situace nastává ale minimálně. Lékař při nejistotě  v diagnose PNKu vystaví.

Na PNku automaticky  není nárok.  Vypisuje ji  ošetřující lékař, tedy lékař, který vás pro léčené onemocnění pozývá na kontroly. Například chirurg pro  zlomeninu, onkolog pro zhoubné onemocnění a tak dále. 

Pokud  lékař odmítl vypsat PN   jde o  několik  vysvětlení
• Dle  rozhodnutí  odborného lékaře  jste práce schopen a můžete  vykonávat  své zaměstnání  !!  Pacient obvykle  řeší  tuto  situaci tím, že  se obrací s PN na praktického lékaře.  Ani toto řešení není  nerozumné ( viz níže uvedené epizody )
• Odborný lékař ví o nařízeních, podle kterých  má povinnost posoudit  schopnost k práci,  ale  chce se  z této povinnosti  „ dostat „ ( s PN nechce nic  mít )
• Obrátili  jste se na  lékaře, který nemá s vaši  dg a  PN nic společného  (  Na interně chcete vypsat   PN   pro úraz, po  praktickém lékaři chcete vypsat PN i když  jde o stav, se kterým evidentně nic mít  nebude – ani diagnosticky, ani léčebně a vy  k němu budete chodit „ jenom“  pro prodloužení PNky,  například  chcete po praktickém lékaři  PNku z důvodu rizikového těhotenství )
• Jsou jiné situace, kdy vypsání PNky není indikováno –  nejste   pojištěni, invalidita,  důchod, překročení  „ konce podpůrčí doby „,  stabilizovaný stav po  180 dnech nemoci  a podobně. Vypsání PNky „ pro pojišťovnu, policii, soudy „ není  indikováno.

Epizody z praxe.
Pacient s akutním krvácením  do trávicího traktu ( 24 let ) přišel  s PN z hospitalizace.  Dle  dikce zákona  byl předán na  gastroenterologii. Tam jej lékař ukončil. Situace byla vyřešená  opětovným vypsáním  PN u praktického lékař. Ukončení PN  bylo  dle mého soudu špatné.
Pokud pacient  požádá o invalidní důchod – pak je  lékař povinen po projednání invalidity – zpravidla do měsíce – pacienta do určité doby  ukončit.  Pacientka  50  let,  po operaci srdce ( 3 násobný Ao koronární  by pass ) neuváženě požádala  asi za  1,5 měsíce  po operaci o posouzení invalidity.  Invalidita byla zamítnuta.  Podle  nařízení jsem měl  pacientku ukončit.  (?!) Řešení se našlo.

Pokud  nastane situace, že  lékař odmítne vypsat PN  a vy máte za to, že  práceneschopen jste, můžete do tří dnů ode dne obdržení posouzení podat návrh na přezkoumání. Návrh se podává prostřednictvím ošetřujícího lékaře k vedoucímu zdravotnického zařízení.
Pokud jde o  samostatného lékaře návrh podáváte  přímo ošetřujícímu lékaři.
Pokud jde o  jiný typ zdravotnického zařízení , návrh adresujete  vedoucímu zdravotnického zařízení, ale návrh předáte ošetřujícímu lékaři, který jej následně sám předá vedoucímu.
Jestliže vedoucí (případně přímo ošetřující lékař) návrhu nevyhoví, postoupí jej do pěti dnů příslušnému správnímu úřadu. Tím je ten orgán, který zdravotnické zařízení zřídil nebo registroval. Většinou jde  o krajský úřad nebo ministerstvo zdravotnictví.
Ten odvolání buď zamítne, nebo posouzení zruší a vrátí k vydání nového nebo doplňujícího.

Při rozhodování o tom komu podáte návrh na přezkoumání rozhodnutí  zvažte to  co je uvedené výše – tedy komu podat uvedený návrh!! Pokud to bude praktický lékař – ten má  legislativně podložené oprávnění  o PNce vůbec nerozhodovat a chtít to po odborném lékaři.  Pravděpodobně  odpoví, že  k vypsání PN pro  rizikové těhotenství,  nebo nádor  v mozku není oprávněn  ( rozhodovat  musí lékař v mezích své odbornosti ) a bude mít pravdu. 

Jak to běží v praxi? 
Pokud  pacientovi „ odborník „ PNku nevypíše  – obrací se   na  praktického  lékaře.  Pokud  praktik odmítne  vystavit  PN  – pacient  to řeší  změnou a přeregistrací k jinému lékaři.  Správné řešení by ale mělo být  podání „ stížnosti „ na  příslušný odbor nadřízeného orgánu.   Kraje, města a podobně.


Co dělat v případě, že  jsem  jasně nemocen  a odborný  lékař odmítne vypsat PNku a  praktický lékař  se odvolává na  to že   ji  nemůže napsat protože  „ lékař   rozhoduje o PN  v mezích dle své  odbornosti „.
Co dělat když  .. lékař nepovolí mnou navrhované vycházky
Co dělat když  .. lékař nepovolí  změnu místa pobytu
Co dělat když  .. lékař ukončí PN a já s tím nesouhlasím.
Platí to co výše

Co dělat když … budu mít kontrolu PN ( dodržování léčebného režimu ) .
Kontrolu  může provádět  zaměstnavatel,   prvních  21  dnů PN.  V dalším období  kontrolor  okresní správy sociálního zabezpečení .  Kontrola může být iniciována zaměstnavatelem, OSSZ, lékařem.  Provádějí během celého týdne, včetně víkendu i  svátků .
Není stanovený čas, ve kterém může kontrola přijít. Může přijít  kdykoliv. 
V době  od  22 hod do 6 hod je noční klid. Máte právo spát.
Kontrolor  jde  na adresu, kterou má nahlášenou na PNce, nebo zaktualizovanou  adresu  jiným hlášením.
Pokud  bude adresa  špatná  ( nezahlásili  jste dopředu  změnu  pobytu nebo vycházek )   pak  vám  hrozí sankce. 

Pokud nebudete doma zastiženi, kontrolor nechá v schránce  informaci o kontrole. Neuvede čas kontroly . Takže nevíte kdy kdo tam byl.  Máte  tedy malou  šanci se vymlouvat – byl jsem tam  nebo  jinde.  To že „ jste nevěděl „ neplatí. 

V uvedeném záznamu o návštěvě  bude stát „ dostavte se k ošetřujícímu lékaři „
Pokud  jste  byl  na ošetření nic se neděje – lékař  potvrdí vaši návštěvu a  vše je OK.
Protože ani ošetřující  lékař neví kdy u vás kontrola  byla – možnosti  ovlivnění rozhodování  OSSZ  jsou  v tomto směru minimální až žádné.

Několikrát  se mi stalo, že  před  kontrolou  „ dodržování  léčebného režimu „  tedy návštěvou kontrolora u pacienta – si  tento ověřil  jestli je pacient u mne nebo ne.  Tím získal 100 % jistotu, že pacient  nedodržuje vycházky.

Po dobu PN navštěvujte zaměstnavatele jenom v době vycházek.

Epizoza z praxe. Pacient vdobě mimo vycházek zašel podat lístek na peníze zaměstnavateli. Ten to hodnotil jako nedodržování léčebného režimu. Pacient  skončil bez peněz a  navíc byl propuštěn.

Ukončení PN  orgánem  OSSZ
Zjistí-li OSSZ, že nejsou důvody pro trvání dočasné pracovní neschopnosti, rozhodne o ukončení dočasné pracovní neschopnosti. Zpravidla tak učiní za osobní účasti posuzovaného pacienta.
Lékař OSSZ však může v některých případech rozhodnout o ukončení DPN také bez osobního vyšetření pacienta.  Proti  rozhodnutí o ukončení  se můžete odvolat 


Bližší informace

Následující  adresa vede ke stránkám Ministrestva zdravotnictví a informaci pro zdravotnická zařízení.  Z textu vyplývá kdo vypisuje PN. Adresu okopírujte a vložte do vyhledávání adres
http://www.mzcr.cz/Odbornik/dokumenty/informace-pro-zdravotnicka-zarizeni-ve-vztahu-k-posuzovani-docasne-pracovni-neschopnosti_2211_1752_3.html

www.mpsv.cz
www.statnisprava.cz
portal.mpsv.cz
http://portal.mpsv.cz/sz/obcane/pravpov_uch
http://sos.lidem.net/clanky/zakladni-prava-a-povinnosti-uchazece-a-zajemce-o-zamestnani
www.ferovanemocnice.cz
www.cssz.cz/cz/nemocenske-pojisteni/nejcastejsi-dotazy.htm
www.prace.cz
www.odpovedi.cz
www.poradna-pracovni-pravo.cz